58 P. Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

283 Ngô Xuân Quảng, Cửu Việt, Gia Lâm, Hà Nội

327 Đ. Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT179, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

58 P. Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

69 Đ. Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội